Kategori: Förhandling (Sida 3 av 7)

Förhandlingstillfälle 4, 2 november 2020

Måndagen den 2 november ägde det fjärde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna framförde följande argument:

  • Arbetslösheten har ökat från cirka 7 till 9 procent under året. Utan kraftfulla finans- och penningpolitiska stödåtgärder skulle situationen sannolikt ha varit betydligt värre. Det har också gjort att det kraftiga produktionsfallet i våras inte påverkade hushållens ekonomi i samma utsträckning.  Sedan dessa har utvecklingen vänt och ekonomin har inlett en ganska kraftig uppgång. Att smittspridningen nu har tagit fart igen, kan dämpa uppgången något, men det är inget som syns i statistiken ännu. Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser för nästa år, vilket är det år som de pågående förhandlingarna handlar om, ser ganska ljusa ut. Baserat på dessa prognoser borde de allmänna hyresnivån justeras upp med cirka 4,5 procent. Vi har dock tagit hänsyn till den osäkerhet som följer av pandemins spridning och yrkat på en betydligt lägre justering. 
  • Sedan fyra år tillbaka redovisar SCB statistik som visar hur mycket kostnaderna för de hyresrättsförvaltningen har ökat. Under dessa fyra år har dessa kostnader ökat med 12 procent. Det är lika mycket som hushållens disponibelinkomster har ökat. Den allmänna hyresnivån har samtidigt ökat med 5,5 procent. Det säger sig själv att detta inte är en långsiktigt hållbar utveckling. Det gör det svårt för många hyresvärdar att klara det löpande underhållet och att bygga upp kapital för att bygga nya hyresrätter. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste bruksvärdeshyrorna tillåtas att utvecklas i takt med ekonomin i övrigt. 
  • Det är också viktigt att poängtera att det inte finns något i statistiken som tyder på att de som bor i hyresrätt har drabbats hårdare än andra grupper. Tvärtom tyder uppgifter från kronofogdemyndigheten på att antalet vräkningsärenden är färre än normalt. Detta beror nog främst de olika stödåtgärder som har satts in från regeringens och myndigheternas sida, men möjligen även på att hyresvärdar har hjälp till med avbetalningsplaner för hushåll som haft svårt att betala hyran i tid och med kontakter med socialtjänsten där det har behövts.             

Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande om 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 19 november 2020.

Ett hyressättningsystem i förändring – webinar

Nu ligger webinariet ”Ett hyressättningssystem i förändring” ute på Vimeo. Du kan se sändningen via denna länk .

Webinariet inleds med ett samtal med Haymanot Baheru, jur. dr i civilrätt, som nyligen publicerat sin avhandling. Därefter följer en panel om hyressättningssystemet och behövliga förändringar i det samma. I panelen deltar, utöver Haymanot Baheru, Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S), Tor Borg, nationalekonom på Boverket, Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna.

Samtalet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.

Förhandlingstillfälle 3, 19 oktober 2020

Måndagen den 19 oktober ägde det tredje förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna pekade på den stabiliteten som skett på arbetsmarknaden de senaste månaderna. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 2 november.

Förhandlingstillfälle 2, 5 oktober 2020

Måndagen den 5 oktober ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Vid sammanträdet presenterade Fastighetsägarna de senaste prognoserna från Riksbanken och Konjunkturinstitutet. I bägge fallen har prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under 2020 reviderats upp markant jämfört med prognoserna i somras. Disponibelinkomsterna utvecklas visserligen svagt i år p.g.a. att många har permitterats och därmed inte uppbär full lön. Under nästa år förväntas de dock stiga med hela 4,7 procent, vilket är betydligt mer än den prognos som låg till grund för Fastighetsägarnas yrkande om hyresjustering under 2021.

Trots att prognoserna ser ljusare ut än vid första förhandlingstillfället valde Fastighetsägarna att revidera sitt yrkande till 2,8 procent per den 1 januari 2021. Hyresgästföreningen vill inte offentliggöra sin inställning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 19 oktober.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning

Den 30 september behöver framställan om hyresjustering vara Hyresgästföreningen tillhanda för att du ska ha möjlighet att få en hyresjustering från och med den 1 januari 2021.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du redan i förhandlingsframställan preciserar att du yrkar i enlighet med den syn som vi presenterade den 17 september (2,9 procent per den 1 januari 2021).

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Behöver du rådgivning eller ett ombud i dina förhandlingar?

Behöver du vägledning? Kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag–torsdag kl. 13–15.

Förhandlingstillfälle 1, 17 september 2020

Den 17 september inleddes ramavtalsförhandlingen om 2021 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 2,9 procent per den 1 januari 2021. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter. Fastighetsägarna poängterade att man skulle vilja att ramavtalsförhandlingen i framtiden inte omfattar endast Stockholm stad utan hela Stockholmsregionen.

Givet den dramatiska utvecklingen under 2020 borde hyrorna, enligt Hyresgästföreningen, egentligen ha sänkts i år. Sett till den ekonomiska utvecklingen 2020 och 2021 ser Hyresgästföreningen inga skäl att höja hyran i Stockholm under nästa år.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa i vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning ”Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2021”

Hyrorna i Sverige behöver i snitt höjas 2,5 procent under 2021

Den svenska ekonomin har börjar återhämta sig efter vårens kraftiga nedgång. Konjunkturinstitutet och andra bedömare räknar med att återhämtningen fortsätter under nästa år då både produktionen och inkomsterna spås öka i god akt. För att värna hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden bör den ekonomiska uppgången även återseglas i bostadshyrornas utveckling. Enligt den bedömning som Fastighetsägarna gör i sin nationella vägledning skulle den allmänna hyresnivån därför behöva höjas med 2,5 procent. Denna bedömning är ett snitt för landet som helt. Förutsättningarna i de kommande ortvisa förhandlingarna kan skilja sig mer eller mindre mycket från den nationella situationen. Ladda ner vägledningen.

Fastighetsägarna Stockholm kommer inom kort att ge sin syn om hur hyrorna behöver justeras i Stockholmsregionen under 2021. Därefter inleds ramavtalsförhandlingen.

Åter dags för årliga hyresförhandlingar

Under september kommer förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm inledas. Inför förhandlingsstarten kommer Fastighetsägarna som vanligt att presentera en nationell vägledning. Den offentliggörs inom de närmaste dagarna. I vägledningen ger Fastighetsägarna sin syn på den ekonomiska situationen och vad den innebär för möjligheten att justera hyrorna nästa år. Relativt kort därefter kommer Fastighetsägarna Stockholm att inleda ramavtalsförhandlingen, baserat på de ekonomiska förutsättningar som gäller för Stockholmsregionen.

Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen återigen uppmanat fastighetsägare att ansluta sig till organisationens digitala förhandlarportal. Vi avråder våra medlemmar från att göra detta enligt vårt blogginlägg från tidigare i år.

Dags att vikta upp lägesfaktorn

Det är välkommet att regeringen tillsatt en kommission som ska utreda hur bostäders läge och kvalitet ska få ökat genomslag i hyressättningen. Det behövs, inte minst i när det gäller lägesfaktorn i landets huvudstad.

Ordförande för kommissionen är Sophia Mattsson-Linnala, tidigare bland annat VD för Rikshem och Huge Fastigheter samt chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO). Övriga två ledamöter är Carl Olof Nilsson Öhrnell, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Jönköping, och Tor Borg, analytiker på Boverket och tidigare bland annat chefsekonom på SBAB.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Läs regeringens pressmeddelande samt kommittédirektiv

« Äldre inlägg Nyare inlägg »