Månad: december 2021

Dags att förändra förutsättningarna för tomträtten

I Stockholms stad finns det nästan 11 000 tomträtter. På dessa står bostads- och hyresrätter men även fastigheter med butiker och kontor. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig hyra – tomträttsavgäld – till staden. Denna avgäld beräknas genom att multiplicera markvärdet med en lång statsobligationsränta.

Nyligen höjdes avgälderna mycket kraftigt. Enligt staden berodde det på att markvärdena hade ökat under det senaste decenniet. Det är visserligen sant. Markvärdesstegringen beror dock till stor del på att räntorna har fallit kraftigt under samma period. Staden borde alltså ha justerat ned den ränta som de använder för att beräkna avgälden. Det har inte gjorts.

Den kraftiga avgäldshöjningen har skapat en högljudd debatt och många vill köpa loss tomterna för att slippa motsvarande höjningar i framtiden. Staden friköpsvillkor har dock gjort detta mer eller mindre omöjligt för de flesta. Fastighetsägarna har lagt ner mycket arbete under året för att skapa ett bättre fungerande system för de som vill fortsätta som tomträttsinnehavare och rimliga villkor för de som vill friköpa tomterna. Vi har uppvaktat politiker och tjänstemän i Stadshuset och tagit fram en rapport , som tydliggör problematiken. Vi har också tagit fram ett gemensamt program tillsammans med de andra stora bostadsrättsorganisationerna (HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna) och debatterat i DN och Fastighetsnytt.        

Håll tummarna för en tvistelösning

Den 30 november skrev Fastighetsägarna under en ramavtalsöverenskommelse som innebär att hyrorna i stadens lägenheter kommer att höjas med 1,8 procent från den 1 februari 2022. Det är långt under den nivå som motiveras av den ekonomiska utvecklingen.

Skälet till att Fastighetsägarna accepterade en så låg höjning, är en följd av det systemfel som råder i de årliga hyresförhandlingarna. Eftersom det inte finns någon instans att vända sig till vid en tvist, har Hyresgästföreningen fått en mycket stark position i dessa förhandlingar. Kommer parterna inte överens blir det ingen höjning alls. I en sådan situation måste fastighetsägarsidan förr eller senare acceptera den höjning som erbjuds.

Detta systemfel uppmärksammades av de så kallade januaripartierna, som kom överens om att tillsätta en utredning för att lösa problemet. I utredningen, som blev klar för ett år sedan, föreslås att parterna ska kunna vända sig till en skiljeman om de inte kan komma överens. Förhoppningsvis kommer utredningens förslag att läggas fram för riksdagen under våren. Det är bara att hålla tummarna. Att få en fungerande tvistelösning skulle vara en stor vinst för de som vill att hyresrätten ska ha en stark position även på framtidens bostadsmarknad.   

God jul & Gott nytt år!