Månad: december 2022

Förhandlingstillfälle 5

I dag hölls det femte mötet i ramavtalsförhandlingen om 2023 års hyresjustering i Stockholm. Fastighetsägarna sänkte sitt yrkande från 9,3 till 8,9 procent. Hyresgästföreningen låg kvar på det motbud som hade presenterats under föregående möte. Det innebär, tyvärr, att parterna fortfarande står långt från varandra.

Under mötet betonade Fastighetsägarna än en gång vikten av att hitta en uppgörelse som är rimlig i förhållande till den verklighet som vi befinner oss i för tillfället. Den innebär att hyrorna skulle behöva höjas med 20 – 25 procent eller mer för att täcka de kraftigt ökade kostnaderna. Baserat på den modell som bostadsmarknadens parter har enats om, har Fastighetsägarna dock yrkat på en väsentligt lägre hyresjustering. I praktiken innebär den överenskomna modellen därmed att hyresgästerna ges ett betydande skydd mot de kostnader som drabbar hyresvärdar samt hushåll som bor i andra boendeformer.

Hyresgästföreningen har gjort en annan tolkning av trepartsmodellen än Fastighetsägarna. Möjligen kan vi få en ökad tydlighet kring hur modellen bör tolkas när Hyresmarknadskommittén ska lösa tvisten mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm. I den processen har de kommunala bolagen yrkat att hyrorna behöver höjas med 8,7 procent. Någon motsvarande tvistelösningsprocess finns ännu inte på den privata sidan. Enligt den nya lagstiftning, som antogs tidigare i höstas, kommer dock en sådan möjlighet att finnas tillgänglig när förhandlingarna om 2024 års hyresjustering inleds. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 17 januari.

Wallenstam gör upp med HGF om hyrorna i Stockholms län

I dag offentliggjorde Wallenstam och Hyresgästföreningen att de har ingått en överenskommelse om hur mycket hyrorna i bolagets lägenhetsbestånd i Stockholms län ska höjas under 2023. Totalt omfattar uppgörelsen ca: 4000 lägenheter. Uppgörelsen bygger på samma principer som gällde för Hyresgästföreningens tidigare uppgörelse med Balder.

För Wallenstams del innebär detta att nyproduktion- och presumtionshyror höjs med upp till 2,6 procent medan det övriga beståndet upp till 3,8 procent från 1 januari 2023. Lägenheter i vilka hyresgästen själv betalar för uppvärmning och vatten får en något lägre hyreshöjning. Utöver det tillkommer, precis som i fallet med Balder, en tillägg på 110 kronor för att kompensera för en del av kostnadsökningarna. 

Wallenstam betonar att överenskommelsen inte täcker de kostnadsökningar som nu drabbar landets hyresvärdar. De betonar också att uppgörelsen inte har skett inom ramen för den trepartsmodells som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen enades om att använda under årets hyresförhandlingar. Att Wallenstam väljer att gör upp med HGF i detta skede beror, enligt bolaget, främst på att Wallenstam vill undvika att deras hyresgäster ska drabbas av en retroaktiv hyreshöjning.

Eftersom varken Wallenstams eller Balders uppgörelse har uppnåtts inom ramen för trepartsmodellen, kommer Fastighetsägarna inte att ta hänsyn till dem ramavtalsförhandlingarna eller i de förhandlingar som Fastighetsägarna driver som ombud. I dessa förhandlingar gäller trepartsmodellen, som hanterar de nuvarande kostnadsökningarna på ett bättre sätt än vad som gäller i Wallenstams och Balders uppgörelser. Det tillfälliga kostnadstillägg som läggs på hyran under 2023 bygger på förutsättningarna att kostnaderna kommer att falla därefter. Det finns i dagsläget inga prognoser som pekar på att Sverige är på väg in i en deflationistisk ekonomi. Om det trots allt skulle ske, kommer en sådan utveckling att hanteras av trepartsmodellen.

I Stockholm går ramavtalsförhandlingen vidare. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 20 december. Ungefär samtidigt inleds de första processerna i Hyresmarknadskommittén. De tre kommunala bolagen i Stockholm har vänt sig dit med ett yrkande på 8,7 procent.  Hyresgästföreningens motbud är 2,8 procent.  

Här kan du läsa Wallenstams och Hyresgästföreningens pressmeddelande.

Förhandlingstillfälle 4

Den 6 december träffades Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för ett fjärde möte om ett ramavtal i Stockholm. Under mötet justerade Hyresgästföreningens sitt motbud något, medan Fastighetsägarna låg kvar på sitt tidigare yrkande om en höjning med 9,3 procent från den 1 januari 2023. I övrigt diskuterade parterna hur trepartens överenskommelse ska tolkas. I den diskussionen framförde Fastighetsägarna att överenskommelse förvisso är otydlig i vissa delar. Det gäller dock inte synen på huruvida räntekostnadsfaktorn ska bygga på nationella siffror eller enskilda bolags kapitalkostnader. Det är glasklart att räntefaktorn ska utgå från statliga räntor (Riksbankens styrränta samt tre statsobligationsräntor). Fastighetsägarna har, precis som Sveriges Allmännytta, lagt på en marginal som reflekterar bankerna historiska riskpåslag när det gäller lån till fastighetsbolag.

Fastighetsägarna betonade också att hyresjusteringen inte ska utgå från ett enskilt bolags kostnader, eftersom det strider mot bruksvärdessystemets grundläggande princip, som säger att likvärdiga lägenheter ska ha ungefär samma hyra. Om hyran skulle utvecklas i enlighet med enskilda bolags kostnadsutveckling, kommer hyrorna i likvärdiga lägenheter att utvecklas på olika sätt. Det skapar varken legitimitet för förhandlingssystemet eller den effektivitet som trepartens uppgörelse syftar till.

När det gäller övriga förhandlingar i Stockholm, har vi tidigare informerat om att de tre kommunala bolagen (Systrarna) har vänt sig till Hyresmarknadskommittén (HMK). Bolagens yrkande inför processen i HMK ligger på 8,7 procent. Vi har också informerat om Balders uppgörelse i Stockholm, som i snitt innebär att hyrorna under 2023 höjs med 3,25 procent. Om nyproduktions- och kallhyror exkluderas höjs hyrorna med 3,8 procent. Med det så kallade kristillägget, som enligt Balder motsvarar 1,5 procent, landar därmed uppgörelsen på 4,75 respektive 5,3 procent (exkl. nyproduktions- och kallhyror).