Den 29 september hade Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen sitt första förhandlingstillfälle om ett eventuellt ramavtal avseende 2024 års justering av bostadshyrorna i Stockholm stad. Fastighetsägarna presenterade och motiverade sitt yrkande, som innebär att hyrorna behöver höjas med 12 procent under nästa år. Yrkandet bygger på den så kallade trepartmodellen. Enligt modellen ska förhandlingen ske i tre steg.

I det första steget ska parterna enas om den genomsnittliga utvecklingen av kostnadsfaktorerna i modellen (taxor, förvaltningskostnader och räntor). Den delen av förhandlingen baseras på treparten beräknade kostnadsgenomsnitt för de år som omfattas av modellen (2021 – 2023), enligt följande:

Förvaltning och underhåll:     6,7 procent

Taxor och avgifter:                    8,2 procent

Räntor:                                       57,3 procent

Parternas uppgift är att vikta posterna på ett relevant sätt. Om kostnadsposterna skulle viktas på ett likvärdigt sätt (en tredjedel var), skulle kostnadsutveckling uppgå till 24 procent. Fastighetsägarna har dock valt att vikta posterna i enlighet med de vikter som SCB använder i Fastighetsförvaltningsindex (förvaltning och underhåll 64 procent, taxor och avgifter 22 procent, samt räntor 14 procent). Beräknat på det viset ska förhandlingarna baseras på en kostnadsökning på 14,1 procent. Det ska understrykas att denna siffra underskattar den faktiska kostnadsökningen, eftersom kapitalkostnadernas vikt har ökat betydligt sedan SCB lades fast sina vikter 2016. Eftersom SCB inte har gjort någon uppdatering sedan dess har Fastighetsägarna ändå valt att utgå från den ursprungliga viktningen.

I steg två ska parterna, enligt modellen, bedöma vad beräkningen i steg ett innebär för hyresvärdarnas behov av en långsiktigt rimlig avkastning, bibehållen kvalitet och underhållsnivå över tid. Detta sker genom att väga in den allmänna ekonomiska utvecklingen på orten. Utgångspunkten för den bedömningen är trepartens beräkning av BNP- och inflationsutvecklingen, som så långt som möjligt ska anpassas till den ortspecifika situationen.

Enligt modellens beräkningar uppgick det valda BNP-måttets nominella utveckling till 5,2 procent under de fyra år som omfattas av modellen. Det är betydligt högre än snittet för samma mått under de senaste 20 åren (3,9 procent). Det skulle i så fall motivera en något högre hyresjustering än de 14,1 procent som modellens kostnadsberäkning anger. Behovet av en högre justering kan också motiveras av det faktum att hyresjusteringarna under lång tid har släpat efter såväl kostnads- som inkomstutvecklingen.

Under perioden 2016 till 2022 ökade förvaltningskostnaderna sammantaget med ca 38 procent (det är endast den perioden vi har uppgifter över utvecklingen av fastighetsrelaterade kostnader enligt FFI). Byggkostnaderna (BKI) ökade samtidigt med 32 procent, disponibelinkomsterna med 28 procent och konsumentpriserna (KPI) med 17 procent. Hyrorna i befintliga lägenheter ökade samtidigt med ca 9 procent.

I det tredje steget ska hänsyn tas till hyresgästernas behov av en rimlig, stabil och förutsebar hyresjustering. Även här säjer trepartsmodellen att parterna kan använda sig av modellens beräkningar av BNP och inflation. En möjlig tolkning är att parterna ska dra hänsyn till hushållens inkomstutveckling i reala termer, d.v.s. inkomsterna minus inflationen. En relativt hög inflation, som pressar hushållens reallöner, skulle då kunna motivera en lägre justering. För tillfället är disponibelinkomsternas reala utveckling negativ. Sett över modellens mätperiod (2021 – 2023) har den dock varit positiv.

Enligt Fastighetsägarna är det, utifrån trepartens modell, rimligt att justeringen av hyresnivån under 2024 borde överstiga den beräknade kostnadsutvecklingen på 14,1 procent. Till följd av hushållens nuvarande svaga inkomstutveckling har Fastighetsägarna valt att justera ned sitt yrkande till 12 procent, trots att den nedjusteringen inte med självklarhet kan motiveras av modellen.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 13 oktober. Då ska Hyresgästföreningen presentera sitt motbud.