Kategori: Förhandlingstillfälle (Sida 1 av 5)

Förhandlingstillfälle 1, 28 september 2022

Onsdagen den 28 september träffades Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm för ett första förhandlingsmöte om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm 2023. Under mötet presenterade Fastighetsägarna sitt yrkande, som innebär att hyrorna i Stockholm bör höjas med 9,5 procent per den 1 januari 2023.

Fastighetsägarna baserade sitt yrkande på den modell som Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna har kommit överens om att använda i årets förhandlingar. Modellen bygger på fem faktorer som speglar utvecklingen av samhällsekonomin samt olika kostnader med relevans för förvaltningen av hyresrätter.

Om modellen hade använts endast avseende utvecklingen under 2022 borde hyrorna ha höjts med drygt 22 procent. Modellen bygger dock på den genomsnittliga utvecklingen under ett antal år, vilket gör att höjningen mer än halveras till. Det kan konstateras att modellen därmed ger hyresgästkollektivet en omfattande försäkring mot de kostnadsökningar som drabbar de som äger sitt eget boende. Baserat på Riksbankens ränteprognos, kommer ränte- och avgiftskostnaderna för den som bor i en bostadsrätt med tre rum och kök att öka med cirka 7000 kronor per månad. Exemplet bygger på att hushållet har ett lån på 3 miljoner med kortaste räntebindningstid (3 månader). Motsvarande ökning för den som bor i hyresrätt är 700 kronor givet att hyran höjs med cirka 10 procent. Mellanskillnaden står hyresvärden för.    

Hyresgästföreningen avser att presentera sin syn på den nya förhandlingsmodellen i samband med parternas nästa möte den 18 oktober.

Förhandlingstillfälle 4, 10 november 2021

Vid det fjärde förhandlingstillfället reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande från 3,4 till 3,2 procent per den 1 januari 2022.

Hyresgästföreningen har tidigare inte tillåtit ett offentliggörande av sitt bud, men valde att göra ett undantag denna gång, bl.a. för att betona att deras bud avser ett tvåårsavtal. Följande bud gäller i dagsläget:

 • År 2022 är budet:
 • 1,3 % för lägenheter med normhyra upp till och med 1100
  • 1,1 % för lägenheter med normhyra 1101-1650
  • 0,8 % för lägenheter med normhyra från 1651 och uppåt.
  • Detta ger ett genomsnitt på 1,1 %
 • År 2023 är budet ett genomsnitt på 1,4 %, enligt samma fördelningsprinciper som ovan.

Fastighetsägarna avråder starkt sina medlemmar från att teckna tvåårsavtal. Tidigare tvåårsavtal, som har gjorts på ett antal ställen i landet, visar tydligt hur problematiskt det är med sådana avtal. De tenderar att ingås på låga nivåer med en förväntan om en fortsatt svag och stabil samhällsekonomisk utveckling. Detta gäller även Hyresgästföreningens aktuella bud.

Verkligheten är normalt betydligt rörligare än så, vilket den nuvarande återhämtningen i ekonomin är ett exempel på. BNP och disponibelinkomster ökar kraftigt, vilket tyvärr även gäller kostnaderna i samhället. Denna verklighet avspeglas inte i ingångna tvåårsavtal. Den typen av avtal utgör därför i förlängningen ett hot mot hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden.   

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 november.

Förhandlingstillfälle 1, 16 september 2021

I dag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2022 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 3,6 procent per den 1 januari 2022. Yrkandet bygger på den starka ekonomiska återhämtningsfas som Stockholm och stora delar av övriga Sverige befinner sig i. Produktion och inkomster ökar snabbt. Det gör dock även kostnader som påverkar förvaltningen av hyresrätter. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling för hyresrätten som en viktig boendeform i huvudstaden måste hyreshöjningen spegla dessa realiteter.

Hyresgästföreningen presenterade inte något motbud vid dagens möte, men meddelade att deras bud kommer att utgå från den syn på grunderna som för närvarande diskuteras på nationell nivå inom treparten. Hyresgästföreningen avser också att lyfta in aspekter som berör förvaltningskvalitet och hyresgästinflytande vid t ex standardhöjande åtgärder.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning.

Förhandlingstillfälle 10, 16 februari 2021

I dag ägde det tionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,8 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Det framgick senast av Riksbankens penningpolitiska rapport.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 9, 28 januari 2021

I dag ägde det nionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,9 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Enligt de senaste prognoserna förväntas den svenska ekonomin att växa med mellan 3 och 4 procent i reala termer under innevarande år. Hushållens inkomster förväntas utvecklas något starkare än så.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 16 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 8, 15 januari 2021

I dag ägde det åttonde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Konjunkturinstitutet räknade i december med att ekonomin kommer att växa med 3,2 procent i reala termer och med 4,2 procent i nominella termer, vilket även innefattar den förväntande inflationen. Även hushållens inkomster förväntas utvecklas starkt.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 28 januari 2021.

Förhandlingstillfälle 7, 15 december 2020

I dag ägde det sjunde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,1 procent per den första januari 2021 och påpekade att den senaste statistiken, bl.a. i form av Riksbankens företagsundersökning, tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den andra vågen av smittspridning relativt väl. Hyresgästföreningen reviderade inte sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 januari 2021.

Förhandlingstillfälle 6, 3 december 2020

I dag ägde det sjätte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,4 procent per den första januari 2021. Även Hyresgästföreningen reviderade sitt bud. Detta får dock inte offentliggöras. Fastighetsägarna underströk att den statistik som hittills har presenterats avseende den ekonomiska utvecklingen tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den förnyade smittspridningen ganska bra. I denna artikel ger Nordeas chefsekonom Annika Winsth uttryck för samma uppfattning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 december 2020.

Förhandlingstillfälle 5, 19 november 2020

Torsdagen den 19 november ägde det femte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna efterlyste vid mötet ett underlag från Hyresgästföreningen som förklarar motbudet som Hyresgästföreningen fortfarande inte vill offentliggöra. Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande på 2,6 procent per den första januari 2021. Se tidigare blogginlägg för argument. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 3 december 2020.

Förhandlingstillfälle 4, 2 november 2020

Måndagen den 2 november ägde det fjärde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna framförde följande argument:

 • Arbetslösheten har ökat från cirka 7 till 9 procent under året. Utan kraftfulla finans- och penningpolitiska stödåtgärder skulle situationen sannolikt ha varit betydligt värre. Det har också gjort att det kraftiga produktionsfallet i våras inte påverkade hushållens ekonomi i samma utsträckning.  Sedan dessa har utvecklingen vänt och ekonomin har inlett en ganska kraftig uppgång. Att smittspridningen nu har tagit fart igen, kan dämpa uppgången något, men det är inget som syns i statistiken ännu. Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser för nästa år, vilket är det år som de pågående förhandlingarna handlar om, ser ganska ljusa ut. Baserat på dessa prognoser borde de allmänna hyresnivån justeras upp med cirka 4,5 procent. Vi har dock tagit hänsyn till den osäkerhet som följer av pandemins spridning och yrkat på en betydligt lägre justering. 
 • Sedan fyra år tillbaka redovisar SCB statistik som visar hur mycket kostnaderna för de hyresrättsförvaltningen har ökat. Under dessa fyra år har dessa kostnader ökat med 12 procent. Det är lika mycket som hushållens disponibelinkomster har ökat. Den allmänna hyresnivån har samtidigt ökat med 5,5 procent. Det säger sig själv att detta inte är en långsiktigt hållbar utveckling. Det gör det svårt för många hyresvärdar att klara det löpande underhållet och att bygga upp kapital för att bygga nya hyresrätter. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste bruksvärdeshyrorna tillåtas att utvecklas i takt med ekonomin i övrigt. 
 • Det är också viktigt att poängtera att det inte finns något i statistiken som tyder på att de som bor i hyresrätt har drabbats hårdare än andra grupper. Tvärtom tyder uppgifter från kronofogdemyndigheten på att antalet vräkningsärenden är färre än normalt. Detta beror nog främst de olika stödåtgärder som har satts in från regeringens och myndigheternas sida, men möjligen även på att hyresvärdar har hjälp till med avbetalningsplaner för hushåll som haft svårt att betala hyran i tid och med kontakter med socialtjänsten där det har behövts.             

Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande om 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 19 november 2020.

« Äldre inlägg