Månad: september 2016

Bägge parterna reviderar sina bud

Förhandlingstillfälle 5, 27 september 2016

Under dagens förhandlingsmöte mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen reviderade bägge parter sina bud. Fastighetsägarna sänkte sitt yrkande från 2,3 procent till 2,0 procent per den 1 januari 2017. Yrkandet avser som tidigare ett snitt. Differentieringen i enlighet med lägesfaktorn kvarstår (se Förhandlingstillfälle 1, 25 augusti 2016, för mer om lägesindelning). Hyresgästföreningen reviderade sitt motbud från 0,65 procent till 0,7 procent per den 1 januari 2017.

Hyresgästföreningen anser att frågan om samråd i samband med upprustning/renovering bör vara en del av förhandlingen. Som tidigare underströk vi att den frågan inte har med förhandlingen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån att göra. Dessutom underströk vi att diskussioner om samrådsfrågan förs inom ramen för ”treparten” på nationell nivå (Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna).

Nästa möte äger rum den 6 oktober 2016.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2016 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2017 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2017 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen vid första förhandlingstillfället.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Hos Fastighetsägarna Dokument finns en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Hyresgästföreningen kvar på 0,55 procent

Förhandlingstillfälle 3, 13 september 2016

Idag mötte vi Hyresgästföreningen i ett tredje förhandlingsmöte. Ni som läst denna blogg tidigare vet att vi och vår motpart presenterade våra respektive utgångyrkanden vid de två tidigare tillfällena.

Vid det första tillfället yrkade vi att hyrorna ska höjas med 2,5 procent i snitt i Stockholms län fr.o.m. den första januari 2017. Yrkandet innehöll även en differentiering i enlighet med lägesfaktorn. Hyresgästföreningens representanter tydliggjorde redan vid första tillfället att de endast har mandat att förhandla ett ramavtal om 2017 års hyreshöjning för Stockholms stad.

Under det andra förhandlingstillfället presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud som innebar en höjning av hyrorna med 0,55 procent utan differentiering fr.o.m. den första januari 2017.

Under dagens förhandlingstillfälle presenterade vi (Fastighetsägarna) ett justerat yrkande som innebär att hyrorna ska höjas med 2,3 procent i snitt. Även differentieringen justerades för att anpassas till det lägre yrkandet. För läge A yrkas en höjning på 2,5 procent, för lägena B, C och D yrkas en höjning på 2,4 procent, för lägena E, F, G och H yrkas en höjning på 2,2 procent och för lägena J och K yrkas en höjning på 2,1 procent. För övriga kommuner i Stockholms län utgår yrkandet från en högsta nivå motsvarande lägena B, C och D i Stockholms stad, d.v.s. 2,4 procent. Läs mer om lägesbeskrivningen i blogginlägget från förhandlingstillfälle 1.

Hyresgästföreningens representanter var vid dagens förhandlingstillfälle inte villiga att jämka sitt bud, som därmed ligger kvar på 0,55 procent utan differentiering. Däremot införde Hyresgästföreningens representanter vid dagens förhandlingstillfälle två nya frågor som krav för att gå med på en höjning utöver 0,55 procent. Dessa frågor angavs handla om ”ökade kvaliteter samt ett möjligt avtal för arbetet med upprustningar”. Någon närmare precisering gavs inte.

Hyresgästföreningens agerande är, enligt Fastighetsägarna, ett frånsteg från tidigare praxis som innebär att ramavtalsförhandlingarna om den årliga hyresjusteringen endast ska omfatta just justeringen av den allmänna hyresnivån. Det finns flera skäl till att de årliga förhandlingarna bör hållas fria från andra ingångsvärden än den generella hyresutvecklingen. Ett av de viktigaste är att ytterligare parametrar kommer att öka risken för låsningar och fördröjningar i förhandlingen. Därför bör de diskuteras i andra sammanhang.

[social]

Hyresgästföreningen presenterar sitt motbud

Förhandlingstillfälle 2, 1 september 2016

Idag träffade vi Hyresgästföreningen för ett andra förhandlingstillfälle. Mötet ägde rum i Hyresgästföreningens lokaler i Globen. Vid mötet presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud och grunderna för detta. Hyresgästföreningen lämnade ett motbud om 0,55 procent från och med den 1 januari 2017. Det innehöll ingen lägesdifferentiering och omfattar Stockholm stad, till skillnad från vårt yrkande som gäller hela länet och omfattar lägesdifferentiering. Hyresgästföreningens argument preciseras närmare i detta pressmeddelande, publicerat 2 september.

Vi betonade det faktum att lagstiftaren har gett parterna ansvaret att driva de årliga hyresförhandlingarna på ett sätt som speglar hyresgästernas (och de bostadssökandes) allmänna värderingar. Dessa värderingar kan avläsas i den allmänna inkomstutvecklingen. På så sätt kan hyresutvecklingen både upplevas som rättvis för hyresgästen och rimlig för den långsiktige fastighetsägaren.