Allmänt om förhandlingarna om 2024 års hyresjustering

Nu har förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån under 2024 inletts. Precis som inför förra årets förhandlingar har den så kallade Treparten (Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen) tagit fram en vägledning för förhandlingarnas genomförande. Enligt vägledning bör det ske i en process bestående av tre steg. I det första steget fastställs fastighetsrelevanta kostnader. Denna kostnadssammanställning utgör grunden för de vidare förhandlingarna som handlar om hur hyrorna ska justeras givet dessa kostnader som de behov som hyresgäster och hyresvärdar har. I de två påföljande stegen ska denna kostnadsbedömning justeras utifrån hyresvärdenas respektive hyresgästernas intressen. Läs mer om Trepartens vägledning här.

För att underlätta för parterna att använda sig av Trepartens vägledning har Fastighetsägarna viktat kostnadsposterna i enlighet med Statistiska centralbyråns vikter i Fastighetsförvaltningsindex (FFI). Denna kostnadsberäkning utgör en av utgångspunkterna Fastighetsägarnas ortspecifika yrkande.

Nytt för i år är att hyresvärdar kan vända sig till en skiljeman för att lösa tvister i de årliga förhandlingarna. Den processen bygger på ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari i 2023. Den nya lagstiftningen innebär att en hyresvärd, om en överenskommelse om ny hyra inte har nåtts inom tre månader, kan vända sig till hyresnämnden som skyndsamt ska utse en skiljeman. Skiljemannen ska återkomma med en rekommendation avseende hyresjusteringen inom sex veckor. Denna rekommendation ska i sin tur omsättas i en överenskommelse mellan parterna två veckor därefter. Denna möjlighet gäller endast hyresvärdar vars förhandlingsordningar innehåller en klausul som gör det möjligt att utnyttja skiljeförfarandet.