Dags att förändra förutsättningarna för tomträtten

I Stockholms stad finns det nästan 11 000 tomträtter. På dessa står bostads- och hyresrätter men även fastigheter med butiker och kontor. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig hyra – tomträttsavgäld – till staden. Denna avgäld beräknas genom att multiplicera markvärdet med en lång statsobligationsränta.

Nyligen höjdes avgälderna mycket kraftigt. Enligt staden berodde det på att markvärdena hade ökat under det senaste decenniet. Det är visserligen sant. Markvärdesstegringen beror dock till stor del på att räntorna har fallit kraftigt under samma period. Staden borde alltså ha justerat ned den ränta som de använder för att beräkna avgälden. Det har inte gjorts.

Den kraftiga avgäldshöjningen har skapat en högljudd debatt och många vill köpa loss tomterna för att slippa motsvarande höjningar i framtiden. Staden friköpsvillkor har dock gjort detta mer eller mindre omöjligt för de flesta. Fastighetsägarna har lagt ner mycket arbete under året för att skapa ett bättre fungerande system för de som vill fortsätta som tomträttsinnehavare och rimliga villkor för de som vill friköpa tomterna. Vi har uppvaktat politiker och tjänstemän i Stadshuset och tagit fram en rapport , som tydliggör problematiken. Vi har också tagit fram ett gemensamt program tillsammans med de andra stora bostadsrättsorganisationerna (HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna) och debatterat i DN och Fastighetsnytt.        

Håll tummarna för en tvistelösning

Den 30 november skrev Fastighetsägarna under en ramavtalsöverenskommelse som innebär att hyrorna i stadens lägenheter kommer att höjas med 1,8 procent från den 1 februari 2022. Det är långt under den nivå som motiveras av den ekonomiska utvecklingen.

Skälet till att Fastighetsägarna accepterade en så låg höjning, är en följd av det systemfel som råder i de årliga hyresförhandlingarna. Eftersom det inte finns någon instans att vända sig till vid en tvist, har Hyresgästföreningen fått en mycket stark position i dessa förhandlingar. Kommer parterna inte överens blir det ingen höjning alls. I en sådan situation måste fastighetsägarsidan förr eller senare acceptera den höjning som erbjuds.

Detta systemfel uppmärksammades av de så kallade januaripartierna, som kom överens om att tillsätta en utredning för att lösa problemet. I utredningen, som blev klar för ett år sedan, föreslås att parterna ska kunna vända sig till en skiljeman om de inte kan komma överens. Förhoppningsvis kommer utredningens förslag att läggas fram för riksdagen under våren. Det är bara att hålla tummarna. Att få en fungerande tvistelösning skulle vara en stor vinst för de som vill att hyresrätten ska ha en stark position även på framtidens bostadsmarknad.   

God jul & Gott nytt år!

Hyresuppgörelsen i Stockholm tydliggör behov av tvistelösning

Ramavtalsförhandlingarna om 2022 års hyresjustering för Stockholms stads privata hyresvärdar är klara. Uppgörelsen innebär att hyrorna kommer att höjas med 1,8 procent från den 1 februari 2022, vilket motsvarar den uppgörelse som Hyresgästföreningen ingått med de tre kommunala bostadsbolagen.

Fastighetsägarna kan konstatera att den överenskomna nivån ligger långt under den nivå som motiveras av den ekonomiska utvecklingen med snabbt stigande inkomster och kostnader. Någon möjlighet att erhålla en högre nivå, var dock inte möjligt givet uppgörelsen på den kommunala sidan.

Trots att allmännyttans hyresnormerande roll togs bort genom 2011 års lagändring, visar årets förhandlingar att den tidigare ordningen fortlever. Detta tydliggör, tillsammans med den ekonomiskt ohållbara hyresjusteringen, det stora behovet att förändra de årliga förhandlingarnas spelregler, bland annat genom att inrätta en oberoende tvistelösning.

Här kan du läsa mer om hur Fastighetsägarna Stockholm ser på överenskommelsen.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Förhandlingstillfälle 4, 10 november 2021

Vid det fjärde förhandlingstillfället reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande från 3,4 till 3,2 procent per den 1 januari 2022.

Hyresgästföreningen har tidigare inte tillåtit ett offentliggörande av sitt bud, men valde att göra ett undantag denna gång, bl.a. för att betona att deras bud avser ett tvåårsavtal. Följande bud gäller i dagsläget:

  • År 2022 är budet:
  • 1,3 % för lägenheter med normhyra upp till och med 1100
    • 1,1 % för lägenheter med normhyra 1101-1650
    • 0,8 % för lägenheter med normhyra från 1651 och uppåt.
    • Detta ger ett genomsnitt på 1,1 %
  • År 2023 är budet ett genomsnitt på 1,4 %, enligt samma fördelningsprinciper som ovan.

Fastighetsägarna avråder starkt sina medlemmar från att teckna tvåårsavtal. Tidigare tvåårsavtal, som har gjorts på ett antal ställen i landet, visar tydligt hur problematiskt det är med sådana avtal. De tenderar att ingås på låga nivåer med en förväntan om en fortsatt svag och stabil samhällsekonomisk utveckling. Detta gäller även Hyresgästföreningens aktuella bud.

Verkligheten är normalt betydligt rörligare än så, vilket den nuvarande återhämtningen i ekonomin är ett exempel på. BNP och disponibelinkomster ökar kraftigt, vilket tyvärr även gäller kostnaderna i samhället. Denna verklighet avspeglas inte i ingångna tvåårsavtal. Den typen av avtal utgör därför i förlängningen ett hot mot hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden.   

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 november.

Förhandlingstillfälle 3, 22 oktober 2021

I dag, den 22 oktober hölls det tredje mötet mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm 2022. Under mötet reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande till 3,4 procent per den 1 januari 2022. Fastighetsägarna betonade att allt talar för en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2022. Därmed finns det inget som motiverar en sänkning av yrkandet. Trots detta valde alltså Fastighetsägarna att revidera sitt yrkande, enligt ovan. Skälet till detta var att Fastighetsägarna ville föra förhandlingen framåt.  

Hyresgästföreningen valde, å sin sida, att stå fast vid sitt motbud om 1,1 procent per 1 januari 2022. Samtidigt betonade Hyresgästföreningen att den eftersträvar ett tvåårsavtal, vilket inte är aktuellt för Fastighetsägarna.

Nästa möte äger rum den 10 november.

Förhandlingstillfälle 2, 5 oktober 2021

Tisdagen den 5 oktober hölls det andra mötet mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm 2022. Under mötet presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud på Fastighetsägarnas tidigare yrkande. Motbudet uppgår till 1,1 procent per den första januari 2022. Fastighetsägarna reviderade inte sitt yrkande om 3,6 procent per den första januari 2022. Nästa möte äger rum den 22 oktober.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning

Senast den 30 september behöver framställan om hyresjustering vara Hyresgästföreningen tillhanda för att du ska ha möjlighet att få en hyresjustering från och med den 1 januari 2022.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du redan i förhandlingsframställan preciserar att du yrkar i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna presenterade förra veckan (3,6 procent per den 1 januari 2022)

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Behöver du rådgivning eller ett ombud i dina förhandlingar?

Behöver du vägledning? Kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 13–15.

Förhandlingstillfälle 1, 16 september 2021

I dag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2022 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 3,6 procent per den 1 januari 2022. Yrkandet bygger på den starka ekonomiska återhämtningsfas som Stockholm och stora delar av övriga Sverige befinner sig i. Produktion och inkomster ökar snabbt. Det gör dock även kostnader som påverkar förvaltningen av hyresrätter. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling för hyresrätten som en viktig boendeform i huvudstaden måste hyreshöjningen spegla dessa realiteter.

Hyresgästföreningen presenterade inte något motbud vid dagens möte, men meddelade att deras bud kommer att utgå från den syn på grunderna som för närvarande diskuteras på nationell nivå inom treparten. Hyresgästföreningen avser också att lyfta in aspekter som berör förvaltningskvalitet och hyresgästinflytande vid t ex standardhöjande åtgärder.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning.

Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 3,6 procent 2022

I dag inleds ramavtalsförhandlingen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2022. Av den anledningen presenterade Fastighetsägarna Stockholm under morgonen sin syn på hur mycket hyresnivån behöver höjas. Mot bakgrund av den mycket starka återhämtningen, men medföljande höga kostnader, anser vi att hyrorna i huvudstaden behöver höjas med 3,6 procent under nästa år. Läs vårt pressmeddelande här. Resonemanget fördjupas i den vägledning för hyresförhandlingarna som presenterades förra veckan. Den finner ni här.

« Äldre inlägg