Hyresförhandlingarna i Stockholmsregionen inleds

Fredagen den 5 juli påkallade Fastighetsägarna Stockholm förhandlingar om 2025 års hyresjustering i samtliga kommuner i Stockholms län samt på Gotland. Förhandlingarna påkallas tidigare än vanligt för att den nya hyran ska kunna aviseras med januarihyran. Därmed minimeras risken för att hyran ska höjas retroaktivt, vilket har blivit allt vanligare under de senaste åren.

Påkallandet gäller endast de fastighetsägare som är förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service. De som är förhandlingskunder behöver inte göra något då hela förhandlingsprocessen ombesörjs av Fastighetsägarna. Förhandlingskunder kommer att få fortlöpande information om förhandlingsläget.

Fastighetsägarna kommer som vanligt att försöka uppnå ett ramavtal avseende hyresjusteringen i Stockholms stad. I den mån ett sådant kommer till stånd, kommer det att vara vägledande för hyresjusteringen för privata fastighetsägare som inte är förhandlingskunder hos Fastighetsägarna. Dessa fastighetsägare måste dock själva påkalla förhandlingar. Det ska också understrykas att ett ramavtal inte har någon rättslig verkan. Ramavtalet omfattas inte heller av det nya skiljemannaförfarandet. Information om läget i ramavtalsförhandlingen kommer att förmedlas via denna blogg.

Nedan följer en lista med Fastighetsägarnas yrkanden i de kommuner där förhandlingar nu har inletts för Fastighetsägarnas förhandlingskunder:

Kommun och yrkande %

Botkyrka, 14,9

Danderyd, 14,9

Ekerö, 15,2

Gotland, 14,8

Haninge, 14,4

Huddinge, 15,1

Järfälla, 15,2

Lidingö, 14,8

Nacka, 15,0

Norrtälje, 14,1

Nykvarn, 14,3

Nynäshamn, 14,8

Salem, 14,5

Sigtuna, 14,7

Sollentuna, 14,2

Solna, 14,6

Stockholm, 15,2

Sundbyberg, 14,8

Södertälje, 14,9

Tyresö, 14,2

Täby, 15,1

Upplands Bro, 15,4

Upplands Väsby, 15,0

Vallentuna, 14,9

Vaxholm, 14,9

Värmdö, 14,3

Österåker, 15,1

Frågor?

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående hyresförhandlingar eller ramavtalet för fastigheter belägna i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta medlemsrådgivningen på telefon 020-510 511 måndag-fredag kl. 13.00-15.00 (rådgivningen är stängd vecka 28-31), eller via mejl forhandling@fastighetsagarna.se.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något, men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se.

Överenskommelse för förhandlingskunder som inte omfattades av skiljeförfarandet i Stockholms stad

Fastighetsägarna Service har ingått följande överenskommelse med Hyresgästföreningen för de förhandlingskunder som inte omfattas av skiljeförfarandet för Stockholms stad.

  • Lägenheter med hyror upp till 1 950 kr i norm får 5,8 procent. Lägenheter med hyror över 1 950 kr i norm, presumtionshyror och kallhyror får 4,2 procent.
  • Hyreshöjningen träder i kraft den 1 maj 2024.

Har du, som medlem i Fastighetsägarna Stockholm, frågor kopplade till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Hyrorna i Stockholms län höjs med 5,9 procent 

5,9 procent från den 1 januari. Så mycket höjs hyrorna för Fastighetsägarna Service förhandlingskunder i Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Solna, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg och Södertälje under 2024, enligt de beslut som skiljemannen Johans Rosén fattade under måndagen. För Norrtälje och Gotland stannade höjningen på 5,7 procent från den 1 januari.

Nivåerna ligger långt under de nivåer som krävs för att hantera de kraftiga kostnadsökningarna. De är dock betydligt bättre än de nivåer som Hyresgästföreningen var beredda att acceptera. Dessutom valde skiljemannen Johan Rosén, till skillnad från Håkans Julius som var skiljeman för tvisten om Stockholms stads hyror, att inte senarelägga höjningen för att undvika retroaktivitet. Det är, enligt Fastighetsägarna Stockholm, det enda rimliga beslutet givet att fastighetsägarsidan har gjort allt i sin makt för att påskynda hanteringen, vilket också var fallet i skiljemannaprocessen avseende Stockholms stad. Att under sådana omständigheter straffa fastighetsägare med ett kvartals uteblivna intäkter kan knappast ses som rimligt.

Läs mer om uppgörelsen här.

Beslutet från skiljemannen berör, som redan har nämnts, endast Fastighetsägarna Services förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm.

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplade till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Läget i hyresförhandlingarna

Den 5 mars lämnade skiljemannen Håkan Julius sin rekommendation om hyresjustering för de drygt 14 000  lägenheter som Fastighetsägarna Service förhandlar i Stockholms stad. Rekommendationen innebär att hyrorna ska höjas med 5,8 procent från 1 april.  Även om den rekommenderade hyreshöjningen ligger något över övriga hyresuppgörelser i staden, är Fastighetsägarna inte nöjda med uppgörelsen. Det beror framför allt på att skiljemannen uttryckligen anger att han har tagit intryck av redan gjorda överenskommelser, trots att dessa inte baseras på den modell som partsorganisationerna har enats om. Fastighetsägarna har redogjort för sin syn på skiljemannaprocessen i en artikel i Dagens Industri, som går att läsa här.

Fastighetsägarna har initierat skiljeförfarande för Fastighetsägarna Service förhandlingskunder i ytterligare 13 kommuner i Stockholms län samt på Gotland. Rekommendation om hyresjustering i dessa kommuner kommer att meddelas senast 15 april.

För frågor om förhandlingarna i övrigt hänvisas medlemsrådgivningen som är öppen på vardagar mellan kl.13 -15 på telefon 020-510 511.

Skiljemannen höjer hyrorna i Stockholm med 5,8 procent

Tisdagen den 5 mars fastställde skiljemannen Håkan Julius att hyrorna för drygt 14 000 lägenheter i Stockholms stad under 2024 ska höjas med 5,8 procent från den 1 april. Det motsvarar 4,35 procent på årsbasis. Justeringen är mycket låg givet den kraftiga ökningen av fastighetsrelaterade kostnader. Det är mycket oklart hur Julius har kommit fram till siffran. Den korta motivering som finns i rekommendationen ger inte mycket vägledning.

Av motiveringen framgår dock att Julius har valt att bortse från företagsekonomiska aspekter. I stället har han uttryckligen låtit sig påverkas av redan gjorda uppgörelser, trots att dessa inte baseras på den trepartsmodell som parterna är eniga om ska gälla i förhandlingarna. Det är högst tveksamt om detta är förenligt med lagens tionde paragraf, som säger att skiljemannen ska basera sitt beslut på parternas inlagor. Om parterna har kommit överens utifrån vilka omständigheter som tvisten ska prövas, är det dessutom dessa som ska gälla. I det här fallet är parterna överens om att använda trepartsmodellen. Genom sitt agerande sanktionera Julius Hyresgästföreningens uttalade strategi att påverka skiljemannen genom att sätta märken med fastighetsägare. Det antyder att Julius hade kunnat komma fram till en högre hyresjustering utan dessa märken.

Julius väljer vidare att skjuta fram höjningstidpunkten för att undvika retroaktiva höjningar. Det är en orimlig slutsats givet att Fastighetsägarna vände sig till skiljemannen så tidigt som det var möjligt enligt lagstiftningen.  

Så fungerar tvistelösningen

  • Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
  • Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
  • Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
  • Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.
  • Parterna delar på kostnaderna för skiljeförfarandet

Vilka omfattas av beslutet?

Beslutet från skiljemannen omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm. Övriga hyresvärdar får själva avgöra i vilken mån de vill använda sig av den nya lagstiftningen. Som nämnts i tidigare blogginlägg är det då viktigt att skicka sin ansökan till hyresnämnden inom det tidsfönster (mellan den tredje och fjärde månaden efter det att framställan om förhandling skickades till motparten) som lagstiftningen anger. 

Medlemsrådgivning

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplat till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning  på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00. Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Seminarium: Går det att vända byggkollapsen i Stockholms län

I kölvattnet av pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina följde en ekonomisk kris som har slagit mycket hårt mot bostadsbyggandet i stockholmsregionen. Någon snar vändning syns inte vid horisonten. Under de kommande åren riskerar en redan ansträngd boendesituation försvåras ytterligare när uppställda nybyggnadsmål kommer på skam. Med stigande bostadsbrist ökar utanförskapet. Regionens arbetsmarknad försvagas och möjligheten att generera tillväxt och välfärd försämras. Vad krävs för att vända utvecklingen? Finns pengarna och den politiska beslutskraften?

Dessa frågor kommer att diskuteras under ett seminarium hos Fastighetsägarna Stockholm den 7 februari. Samtidigt presenteras en färsk rapport om situationen på bostadsmarknaden i Stockholms läns olika kommuner. Samtalet kommer att modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

Talare
– Ted Lindqvist, vd Evidens
– Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd Stockholms stad
– Gustav Hemming, klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd Region Stockholm
– Linus Björkman, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Haninge kommun
– Marit Appelgren, fastighetschef, ByggVesta Fastighetsförvaltning
– Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad, Fastighetsägarna Stockholm
– Therese Nerlund, mark- och exploateringschef, Wallenstam

Tid
Lunch serveras från kl. 11.30, seminarium kl. 12.00 – ca 13.00.

Kostnad
Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan
Föranmälan krävs. Anmäl dig via länken nedan senast 1 februari 2024. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Anmäl dig här

Nu nödgas Fastighetsägarna använda skiljeförfarande även på Gotland

Fastighetsägarna Stockholm har vänt sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd för att avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror avseende Gotland. Hyresförhandlingarna inleddes i september, men efter tre månaders förhandlingar står parterna fortfarande långt från varandra. Nu kommer hyresjusteringen att avgöras av en skiljeman.

GotlandsHem har sedan tidigare kört fast i förhandlingarna med Hyresgästföreningen och väntar på ett beslut från Hyresmarknadskommittén.

Det kommande skiljeförfarandet omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm.

Här kan du läsa mer om läget i förhandlingarna.

Läget i förhandlingarna om 2024 års hyresjustering

Nu har förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån under 2024 pågått i över tre månader och dessvärre har Fastighetsägarna vare sig i ramavtalsförhandlingen för Stockholms stad eller i de fastighetsvisa förhandlingarna runt om i stockholmsregionen kunnat träffa några överenskommelser med Hyresgästföreningen. Det samma gäller för de flesta allmännyttiga bostadsbolagen i vår region. Det innebär att Fastighetsägarna, för sina förhandlingskunders räkning som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm, nu har tvingats utnyttja den nya tvistelösningslagstiftningen. På motsvarande sätt har många allmännyttiga bolag tvingats vända sig till den partsammansatta Hyresmarknadskommittén (HMK).  

Den nya lagstiftningen ger parterna möjligheten att låta en oberoende skiljeman fatta beslut om parterna inte har lyckats nå en uppgörelse inom tre månader efter det att hyresvärden lämnat framställan om hyresjustering. Möjligheten att, hos hyresnämnden, ansöka om en skiljeman är öppen under en månad. För de hyresvärdar som inledde sina förhandlingar i slutet av september börjar den tidpunkten nu närma sig. Hyresnämnden ska efter inkommen ansökan skyndsamt utse en skiljeman. Denne ska sedan meddela en rekommendation m hyresjusteringens storlek inom sex veckor. Två veckor senare måste parterna, enligt den nya lagstiftningen, om sätta denna rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. Denna möjlighet gäller dock endast hyresvärdar vars förhandlingsordningar innehåller en klausul som gör det möjligt att utnyttja skiljeförfarandet. Som vi skrev nyligen här på bloggen har Fastighetsägarna nu ansökt om sådant skiljeförfarande i tolv kommuner i Stockholms län som du kan läsa mer om här.

De ärenden som Fastighetsägarna driver i skiljemannaförfarandet bygger på den så kallade trepartsmodellen, som i sin tur bygger på en överenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen. Modellen innebär att förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen ska ske i en process bestående av tre steg. I det första steget fastställs fastighetsrelevanta kostnader. Denna kostnadssammanställning utgör grunden för vidare förhandlingar om hur hyrorna ska justeras givet dessa kostnader som de behov som hyresgäster och hyresvärdar har. Läs mer om modellen här.

Skiljeförfarandet för de ovanstående tolv kommunerna omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm. Övriga hyresvärdar får själva avgöra i vilken mån man vill använda sig av den nya lagstiftningen. Som nämnts ovan är det då viktigt att skicka sin ansökan till hyresnämnden inom det tidsfönster (mellan den tredje och fjärde månaden efter det att framställan om förhandling skickades till motparten) som lagstiftningen anger. 

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplat till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning  på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

« Äldre inlägg