Tisdagen den 5 mars fastställde skiljemannen Håkan Julius att hyrorna för drygt 14 000 lägenheter i Stockholms stad under 2024 ska höjas med 5,8 procent från den 1 april. Det motsvarar 4,35 procent på årsbasis. Justeringen är mycket låg givet den kraftiga ökningen av fastighetsrelaterade kostnader. Det är mycket oklart hur Julius har kommit fram till siffran. Den korta motivering som finns i rekommendationen ger inte mycket vägledning.

Av motiveringen framgår dock att Julius har valt att bortse från företagsekonomiska aspekter. I stället har han uttryckligen låtit sig påverkas av redan gjorda uppgörelser, trots att dessa inte baseras på den trepartsmodell som parterna är eniga om ska gälla i förhandlingarna. Det är högst tveksamt om detta är förenligt med lagens tionde paragraf, som säger att skiljemannen ska basera sitt beslut på parternas inlagor. Om parterna har kommit överens utifrån vilka omständigheter som tvisten ska prövas, är det dessutom dessa som ska gälla. I det här fallet är parterna överens om att använda trepartsmodellen. Genom sitt agerande sanktionera Julius Hyresgästföreningens uttalade strategi att påverka skiljemannen genom att sätta märken med fastighetsägare. Det antyder att Julius hade kunnat komma fram till en högre hyresjustering utan dessa märken.

Julius väljer vidare att skjuta fram höjningstidpunkten för att undvika retroaktiva höjningar. Det är en orimlig slutsats givet att Fastighetsägarna vände sig till skiljemannen så tidigt som det var möjligt enligt lagstiftningen.  

Så fungerar tvistelösningen

  • Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
  • Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
  • Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
  • Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.
  • Parterna delar på kostnaderna för skiljeförfarandet

Vilka omfattas av beslutet?

Beslutet från skiljemannen omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm. Övriga hyresvärdar får själva avgöra i vilken mån de vill använda sig av den nya lagstiftningen. Som nämnts i tidigare blogginlägg är det då viktigt att skicka sin ansökan till hyresnämnden inom det tidsfönster (mellan den tredje och fjärde månaden efter det att framställan om förhandling skickades till motparten) som lagstiftningen anger. 

Medlemsrådgivning

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplat till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning  på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00. Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se