Kategori: Förhandling (Sida 7 av 7)

Systrarnas förhandlingar i HMK

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2018 hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

Som vi tidigare informerat om här på bloggen, har de tre systrarna, valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2018 års hyresjustering. Bolagens ursprungliga yrkande låg på 2,8 procent per den 1 januari 2018. Efter mer än tre månaders förhandlingar hade det sänkts till 2,2 procent, vilket också är den nivå som är utgångspunkten för deras yrkande i HMK. Hyresgästföreningens motbud ligger på 0,9 procent per 1 januari 2018. Skulle det budet bli verklighet, kommer den generella hyresnivån att sänkas med 1,1 procent i reala termer.

Vi följer med tillförsikt vad som händer i HMK. Vår förhoppning är att HMK:s medverkan resulterar i en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna om 2018 hyresjustering som möjliggör långsiktiga förutsättningar för hyresrättens framtid, vilket bygger på att hyresjusteringen tillåts kopplas till den samhällsekonomiska utvecklingen.

Framtidskoncernen, som förhandlar för de stora kommunala bostadsbolagen i Göteborg, har redan tidigare hänskjutit förhandlingarna till HMK. HMK förväntas lämna sitt svar i ärendet inom de närmsta veckorna.

Dessa båda ärendes behandling i HMK kommer att få stor bäring på förhandlingarna på den privata sidan. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att  vidhålla den argumentation och det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade när Hyresgästföreningen valde att stranda ramavtalsförhandlingen (länk till senaste blogg från december).

Du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver i nuläget inte göra något och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta ditt ombud på juridiska avdelningen.

Är du medlem i Fastighetsägarna Stockholm och behöver rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.

Se upp! Hyresgästföreningen kör med dubbla budskap

Just nu sitter bostadsmarknadens parter, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen (HGF), i ramavtalsförhandling om förändringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2018. Trots detta hör vi från många fastighetsägare att företrädare för HGF har tagit kontakt med enskilda fastighetsägare i syfte att skapa ett ”märke” för att påverka ramavtalsförhandlingen. De hyreshöjningar som erbjuds ligger runt 0,7 procent. Detta ska sättas i relation till prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under 2018 då landets ekonomi och inflation förväntas öka med 2,8 respektive 2,1 procent. Disponibelinkomsterna förväntas i sin tur öka med 4 procent.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att HGF försöker undergräva ramavtalsförhandlingen genom att driva parallella processer, en med Fastighetsägarna om ett ramavtal och en med enskilda fastighetsägare i syfte att underminera ramavtalsförhandlingen. Tyvärr är det inte endast ramavtalet HGF strävar efter att underminera. De nivåer de försöker genomdriva underminerar dessutom hyresrätten som boendeform. Vår rekommendation till de fastighetsägare som kontaktas av HGF i detta syfte är att se upp med dessa dubbla budskap.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2017 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2018 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2018 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Så bör den allmänna hyresnivån utvecklas

Idag presenterar Fastighetsägarnas fyra regionföreningar sin gemensamma syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, måste hyresvärdens enda intäkt – hyran – få utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin. Efter två år med realt fallande hyresnivå är det därför oerhört viktigt att utvecklingen under 2018 ökar på ett sätt som upplevs som rimligt av såväl hyresvärdar och hyresgäster.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Förhandlingarna fortsätter på fastighetsnivå

Fastighetsägarna Service har, för sina kunders räkning, sedan en tid försökt nå en övergripande överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm (HGF)  avseende den årliga höjningen av 2017 års hyror. Dessa förhandlingar har inte nått något resultat. Förhandlingarna fortsätter därmed på fastighetsnivå. Vår förhoppning är att förhandlingarna inte ska dra ut på tiden.

Medlemsrådgivning

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag till torsdag 13.00-15.00.

Mer om 2017 års hyreshöjning

Förhandlingarna om 2017 års hyreshöjning i Stockholms län fortgår. Hyresgästföreningen försöker ge en bild av att förhandlingarna går bra och att ovanligt många överenskommelser redan har tecknats. Som vi tidigare har informerat om är det en sanning med modifikation. Majoriteten av de kommunala bostadsbolagen tecknade nämligen tvåårsuppgörelser 2015. De var m.a.o. klara redan innan förhandlingarna om 2017 års hyreshöjning satte igång. Hyresgästföreningens inställning är att överenskommelser med privata fastighetsägare ska motsvara de överenskommelser som träffats med de kommunala bostadsbolagen.

Vi har också informerat om att det pågår ett arbete mellan bostadsmarknadens parter (Sabo, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna) om samråd vid omfattande ombyggnationer, där vi har en förhoppning om att konstruktiva diskussioner inom ”treparten” ska leda till en samsyn och god vägledning. Det är därför oerhört olyckligt att företrädare för Hyresgästföreningen försöker föregå detta arbete genom att erbjuda enskilda hyresvärdar ett påslag om 0,2 procent för de fall de undertecknar ett annat avtal som inte bostadsmarknadens parter gemensamt tagit fram. Vi avråder från att teckna sådana avtal i avvaktan på resultatet av ”trepartens” arbete.

Ytterligare ett skäl till att vi anser att diskussionen kring samrådsavtal inte hör hemma i den årliga hyresförhandlingen är det faktum att vi eftersträvar att renodla denna förhandling. Den årliga hyresförhandlingen ska gälla just en höjning av den generella bruksvärdesnivån. Eventuella felaktigheter i hyressättningen för enskilda lägenheter hanteras genom sedvanliga bruksvärdesprövningar.

För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder kvarstår yrkandet om 1,5 procent per den 1 januari 2017. Vår förhoppning är att förhandlingarna inte ska dra ut på tiden och att parterna hittar en lösning så snart som möjligt.

Medlemsrådgivning

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag till torsdag 13.00-15.00.

Nytt år och fortsatta förhandlingar

Som vi tidigare informerat, frånträdde Hyresgästföreningen Region Stockholm (HGF), den 6 oktober 2016, ramavtalsförhandlingen om 2017 hyreshöjning. Vi rekommenderade då våra medlemmar att fortsätta de fastighetsvisa förhandlingarna, utan vägledning av en ramöverenskommelse, i enlighet med de argument som Fastighetsägarna Stockholm framfört i ramavtalsförhandlingen (läs mer om dessa argument här: Fastighetsägarna Stockholms yrkande 160819 samt rapporten Varför är det så svårt att komma överens? 161007). Rekommendationen innebar vidare att fastighetsägarna skulle utgå från det yrkande som var aktuellt vid HGF:s frånträde, d.v.s. 1,9 procent per den 1 januari 2017.

Denna rekommendation gäller alltjämt. För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder pågår förhandlingarna, där yrkandet för närvarande har justerats ned till 1,5 procent per den 1 januari 2017. Målsättningen är att slutföra dessa förhandlingar så snart som möjligt då utdragna förhandlingar varken gagnar hyresgäster eller fastighetsägare.

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.

Rekommendation till Fastighetsägarna Stockholms medlemmar för de fastighetsvisa hyresförhandlingarna 2017

Hyresgästföreningen Region Stockholm (HGF) frånträdde ramavtalsförhandlingen för 2017 års hyreshöjning den 6 oktober 2016. Det innebär att de fastighetsvisa förhandlingarna fortsätter utan vägledning av ett ramavtal. Fastighetsägarna Stockholms rekommendation till våra medlemmar är att, utifrån vår argumentation, fortsätta förhandlingarna och utgå från det bud som var aktuellt vid HGF:s frånträde, d.v.s. 1,9 % per den 1 januari 2017. Fastighetsägarna Stockholms argumentation i förhandlingen kan du läsa om i vårt pressmeddelande samt mer utförligt i vår rapport om hyresförhandlingarnas systemfel.

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag till torsdag kl. 13.00-15.00.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2016 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2017 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2017 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen vid första förhandlingstillfället.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Hos Fastighetsägarna Dokument finns en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Nyare inlägg »