Nu har förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån under 2024 pågått i över tre månader och dessvärre har Fastighetsägarna vare sig i ramavtalsförhandlingen för Stockholms stad eller i de fastighetsvisa förhandlingarna runt om i stockholmsregionen kunnat träffa några överenskommelser med Hyresgästföreningen. Det samma gäller för de flesta allmännyttiga bostadsbolagen i vår region. Det innebär att Fastighetsägarna, för sina förhandlingskunders räkning som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm, nu har tvingats utnyttja den nya tvistelösningslagstiftningen. På motsvarande sätt har många allmännyttiga bolag tvingats vända sig till den partsammansatta Hyresmarknadskommittén (HMK).  

Den nya lagstiftningen ger parterna möjligheten att låta en oberoende skiljeman fatta beslut om parterna inte har lyckats nå en uppgörelse inom tre månader efter det att hyresvärden lämnat framställan om hyresjustering. Möjligheten att, hos hyresnämnden, ansöka om en skiljeman är öppen under en månad. För de hyresvärdar som inledde sina förhandlingar i slutet av september börjar den tidpunkten nu närma sig. Hyresnämnden ska efter inkommen ansökan skyndsamt utse en skiljeman. Denne ska sedan meddela en rekommendation m hyresjusteringens storlek inom sex veckor. Två veckor senare måste parterna, enligt den nya lagstiftningen, om sätta denna rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse. Denna möjlighet gäller dock endast hyresvärdar vars förhandlingsordningar innehåller en klausul som gör det möjligt att utnyttja skiljeförfarandet. Som vi skrev nyligen här på bloggen har Fastighetsägarna nu ansökt om sådant skiljeförfarande i tolv kommuner i Stockholms län som du kan läsa mer om här.

De ärenden som Fastighetsägarna driver i skiljemannaförfarandet bygger på den så kallade trepartsmodellen, som i sin tur bygger på en överenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen. Modellen innebär att förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen ska ske i en process bestående av tre steg. I det första steget fastställs fastighetsrelevanta kostnader. Denna kostnadssammanställning utgör grunden för vidare förhandlingar om hur hyrorna ska justeras givet dessa kostnader som de behov som hyresgäster och hyresvärdar har. Läs mer om modellen här.

Skiljeförfarandet för de ovanstående tolv kommunerna omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm. Övriga hyresvärdar får själva avgöra i vilken mån man vill använda sig av den nya lagstiftningen. Som nämnts ovan är det då viktigt att skicka sin ansökan till hyresnämnden inom det tidsfönster (mellan den tredje och fjärde månaden efter det att framställan om förhandling skickades till motparten) som lagstiftningen anger. 

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplat till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning  på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se