Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Hyresgästföreningen sitt motbud till ett bud i procenttal. Budet är differentierat med olika procentsatser beroende på ingående hyresnivåer. Hyresgästföreningens bud är inte offentligt. Fastighetsägarna vidhöll sin tidigare ståndpunkt att buden bör vara offentliga samt att förändringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm ska spegla den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen i regionen under 2019. Det innebär i sin tur att en hyresdifferentiering inte bör utgöra en del av en förhandlingslösning. Enligt Riksbankens senaste prognos förväntas inflationen (KPI) öka med 2,6 procent under 2019. En hyreshöjning under den nivån innebär en real hyressänkning, vilket inte kan ses som en acceptabel nivå för en överenskommelse. Fastighetsägarna Stockholm reviderade inte sitt yrkande under förhandlingstillfället, vilket innebär att detta ligger kvar på 3,3 procent per den 1 januari 2019.