Idag ägde det andra sammanträdet rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet reviderade Hyresgästföreningen sitt bud med 0,01 procentenheter från 0,69 procent till 0,7 procent +/- 0,2 procent beroende på förvaltningskvalitet, tillkommande hyresgästnyttor och utgående hyresnivåer. Någon närmare precisering gjordes inte. Budet avser endast Stockholms stad med höjningstidpunkt per den 1 januari 2018.

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå här. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga hyresjusteringen endast ska omfatta just justeringen av den allmänna hyresnivån och att denna förhandling ska hållas fri från andra ingångsvärden.

Vid dagens sammanträde efterfrågade Fastighetsägarna Stockholm återigen en närmare skriftlig precisering av grunderna för Hyresgästföreningens motbud. Något sådant lämnades inte. Muntligen gjorde dock denna precisering, som togs till protokollet enligt följande: ”Hyresgästföreningen uppger att de ser de årliga förhandlingarna som en avvägning mellan värdesäkring och hyresgästnytta”.

Vid sammanträdet reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande till 3,1 procent per 1 januari 2018.