Måndagen den 2 november ägde det fjärde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna framförde följande argument:

  • Arbetslösheten har ökat från cirka 7 till 9 procent under året. Utan kraftfulla finans- och penningpolitiska stödåtgärder skulle situationen sannolikt ha varit betydligt värre. Det har också gjort att det kraftiga produktionsfallet i våras inte påverkade hushållens ekonomi i samma utsträckning.  Sedan dessa har utvecklingen vänt och ekonomin har inlett en ganska kraftig uppgång. Att smittspridningen nu har tagit fart igen, kan dämpa uppgången något, men det är inget som syns i statistiken ännu. Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser för nästa år, vilket är det år som de pågående förhandlingarna handlar om, ser ganska ljusa ut. Baserat på dessa prognoser borde de allmänna hyresnivån justeras upp med cirka 4,5 procent. Vi har dock tagit hänsyn till den osäkerhet som följer av pandemins spridning och yrkat på en betydligt lägre justering. 
  • Sedan fyra år tillbaka redovisar SCB statistik som visar hur mycket kostnaderna för de hyresrättsförvaltningen har ökat. Under dessa fyra år har dessa kostnader ökat med 12 procent. Det är lika mycket som hushållens disponibelinkomster har ökat. Den allmänna hyresnivån har samtidigt ökat med 5,5 procent. Det säger sig själv att detta inte är en långsiktigt hållbar utveckling. Det gör det svårt för många hyresvärdar att klara det löpande underhållet och att bygga upp kapital för att bygga nya hyresrätter. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste bruksvärdeshyrorna tillåtas att utvecklas i takt med ekonomin i övrigt. 
  • Det är också viktigt att poängtera att det inte finns något i statistiken som tyder på att de som bor i hyresrätt har drabbats hårdare än andra grupper. Tvärtom tyder uppgifter från kronofogdemyndigheten på att antalet vräkningsärenden är färre än normalt. Detta beror nog främst de olika stödåtgärder som har satts in från regeringens och myndigheternas sida, men möjligen även på att hyresvärdar har hjälp till med avbetalningsplaner för hushåll som haft svårt att betala hyran i tid och med kontakter med socialtjänsten där det har behövts.             

Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande om 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 19 november 2020.