Förhandlingarna om 2018 års allmänna hyresnivå har gått mycket trögt. I Stockholm har hyresgästföreningen lämnat ramavtalsförhandlingen och på många håll i landet står förhandlingarna och stampar. De kommunala bostadsbolagen i Göteborg och Stockholm har å sin sida hänskjutit förhandlingarna till Hyresmarknadskommittén (HMK). Där uppgörelser har träffats innebär utfallet att hyresnivån i reala termer kommer att sänkas i snitt med cirka 1 procent.

Även de kommunala bolagens förhandlingar har gått i stå

På den kommunala sidan är det också mycket svårt att komma överens. I Göteborg hänsköt Framtidskoncernen, som samförhandlar för de stora kommunala bostadsbolagen, förhandlingen till HMK i höstas. De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de så kallade systrarna, gjorde samma sak i januari. Såväl Framtidskoncernen och de tre systrarna har yrkat ungefär på samma nivåer som Fastighetsägarna.

Det här händer nu

I skrivande stund har det svar som HMK lämnat till Hyresgästföreningen och Framtidskoncernen inte offentliggjorts och de tre systrarna i Stockholm väntar på ett medlingsbud från HMK. Vi följer vad som händer i båda dessa ärenden. Vår förhoppning är att HMK:s medverkan resulterar i en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna om 2018 hyresjustering som möjliggör långsiktiga förutsättningar för hyresrättens framtid. Vilket bygger på att hyresjusteringen tillåts kopplas till den samhällsekonomiska utvecklingen.

Rekommendation till Fastighetsägarnas medlemmar

Båda dessa ärendens behandling i HMK kommer att få stor bäring på förhandlingarna på den privata sidan. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att vidhålla den argumentation och det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade när Hyresgästföreningen valde att stranda ramavtalsförhandlingen.

Du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver i nuläget inte göra något och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta ditt ombud på juridiska avdelningen.

Är du medlem i Fastighetsägarna Stockholm och behöver rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.

Om Fastighetsägarnas gemensamma syn

Inför förhandlingarna om 2018 års hyresnivå presenterade Fastighetsägarnas fyra regionföreningar för första gången ett gemensamt underlag. Syftet var att visa att  hyreshöjningar behövs för att skapa rimliga förutsättningar för långsiktigt fastighetsägande. Detta resulterade i ett yrkandeintervall som tog hänsyn till l situationen på den ort som den aktuella förhandlingen avsåg. Eftersom långsiktigt ägande kräver att ägaren får täckning för sina kostnader, sattes den nedre gränsen i intervallet efter hur Riksbanken prognostiserat den förväntade inflationen.  Den övre gränsen kopplades till Riksbankens prognos för utvecklingen av hushållens disponibelinkomster. Motivet var att även fastighetsägare ska kunna ta del av den köpkraftsutveckling som sker i samhället. På orter med svagare bostadsmarknader kom yrkandena att ligga närmare den förväntade inflationen, medan yrkandena på orter med starkare bostadsmarknader låg närmare den förväntade utvecklingen av disponibelinkomsterna.

Det gick ganska snabbt att konstatera att argumentationen inte accepterades av Hyresgästföreningen, som istället hänvisade till tidigare gjorda uppgörelser.