Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå

Under de senaste två åren har den allmänna hyresnivån fallit i reala termer. Utfallet är en direkt följd av Hyresgästföreningens starka position i förhandlingarna. För hyresrättens ställning på den svenska bostadsmarknaden är det ett allvarligt problem. Ska hyresrätten framtidssäkras, måste förhandlingen utgå från den långsiktige ägarens villkor, som i grunden handlar om att hyran är den enda intäkten. Den ska täcka samtliga förvaltningskostnader, inklusive löpande underhåll och modernisering av fastigheten. Därutöver ska den generera en rimlig inkomst åt fastighetsägare.

En grundläggande utgångspunkt för långsiktigt fastighetsägande är att investeringen ska generera en vinst utöver kostnadstäckning. Gäller inte detta, går det inte att motivera ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Därför utgör den förväntade inflationen utgångspunkten för diskussionen om det intervall som presenteras i denna promemoria. Enligt Riksbanken förväntas inflationen (KPI) öka med 2 procent under 2018.

Hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas, utöver inflationen, avgörs av det ekonomiska läget på den ort fastigheterna befinner sig. Eftersom lagstiftningen anger att hyressättningen ska spegla bostadskonsumenternas värderingar, är det i första hand hushållens inkomstutveckling som bör stå i fokus. Det är via inkomsterna som hushållen kan ge praktiskt uttryck åt sina värderingar i olika sammanhang. Enligt Riksbanken förväntas disponibelinkomsterna öka med 4 procent under 2018.

Inom dessa yttre ramar (2 respektive 4 procent) har intervallet anpassats genom att hänsyn har tagits till den förväntade utvecklingen om den allmänna ekonomiska utvecklingen i övrigt. Baserat på denna analys anser Fastighetsägarna att den allmänna hyresnivån i Sverige bör höjas med mellan 2,5 procent och 3,5 procent under 2018. Exakt var de regionala yrkandena hamnar inom detta intervall beror på den specifika utvecklingen på den ort förhandlingen avser. Dessa yrkanden lämnas av Fastighetsägarnas olika regionföreningar.

Ladda ner fullversionen av promemorian Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå här